text-webp

PRIVACYVERKLARING

WIJZING VAN DE COOKIE-INSTELLINGEN

 

Inleidin

Deze privacyverklaring beschrijft de wijze, omvang en doelen van het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens op de website https://www.isy.de (hierna "website") door i:SY GmbH& Co. KG, Hauptstr. 34, 32609 Hüllhorst (hierna "wij" of "ons"). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website, tenzij deze privacyverklaring afwijkende informatie bevat.
Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee een persoon kan worden bepaald, dat wil zeggen gegevens, die zijn terug te voeren op een bepaalde persoon. Daartoe behoren bv. de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer. Daarnaast kunnen echter ook technische gegevens, die aan een persoon kunnen worden toegewezen, als persoonsgegevens worden beschouwd.

 

Verantwoordelijke
i:SY GmbH & Co. KG
Hauptstr. 34
32609 Hüllhorst, Germany
E: info@isy.de
T: +49 5744 900 910

 

 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via onderstaande contactgegevens

Eric Drissler
ED Computer & Design GmbH & Co. KG
Lina-Bommer-Weg 4
51149 Köln, Germany
Telefoon: +49 (0) 221 28 88 77 66
E-mail: datenschutz@edcud.de


Uw rechten
U hebt het recht om, op uw verzoek, kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens, die van u zijn opgeslagen (vanaf het tweede verzoek binnen 12 maanden kunnen wij daarvoor een vergoeding vragen, voor zover er geen sprak is van nieuwe feiten). Daarnaast hebt u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, het recht om beperking van de verwerking van te omvangrijke of onjuist verwerkte gegevens te verlangen en het recht om onrechtmatig verwerkte resp. te lang opgeslagen persoonsgegevens te laten verwijderen (voor zover dat niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen en overige redenen conform art. 17, lid 3 van de AVG). Bovendien hebt u het recht op overdracht van alle door u aan ons overhandigde gegevens in een gangbaar bestandsformaat (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
Voor zover u bij afzonderlijke procedures ook een recht hebt op verzet tegen de verwerking, verwijzen wij daarnaar bij de beschrijving van de afzonderlijke procedures.
Om uw rechten uit te oefenen, is een e-mail aan datenschutz@edcud.de voldoende.
Ten slotte hebt u ook nog het recht een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit. Dat is de Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen. Nadere informatie vindt u onder https://www.ldi.nrw.de.


 
Vrijwillige beschikbaarstelling van gegevens

Het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens op deze website is in het algemeen noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven. U bent niet verplicht op deze website persoonsgegevens af te geven, tenzij wij daar in individuele gevallen in deze privacyverklaring op wijzen. Desalniettemin vereist de functionaliteit van deze website en het uitvoeren van een bestelling de verwerking van uw persoonsgegevens.
 

Vrijwillige beschikbaarstelling van gegeven

Het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens op deze website is in het algemeen noch wettelijk noch contractueel voorgeschreven. U bent niet verplicht op deze website persoonsgegevens af te geven, tenzij wij daar in individuele gevallen in deze privacyverklaring op wijzen. Desalniettemin vereist de functionaliteit van deze website en het uitvoeren van een bestelling de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

SSL- resp. TLS-encrypti

Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bv. bestellingen of aanvragen, die u aan ons als website-exploitant toestuurt, gebruik van SSL-resp. TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van "http://" overgaat naar "https://" en aan het slotpictogram op de adresregel.

Wanneer SSL- resp. TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens, die u ons toestuurt, niet door derden worden meegelezen.

 

Algemene aanwijzing voor cookie

Cookies zijn kleine tekstbestanden, die bij het openen van onze website door de gebruikte browser op uw apparaat worden opgeslagen. Afzonderlijke diensten van een website kunnen u op deze manier "herkennen" en "onthouden", welke instellingen u hebt gedaan. Dit dient enerzijds de gebruikersvriendelijkheid van websites en daarmee de gebruikers (bv. het opslaan van inloggegevens). Anderzijds dienen cookies om statistische gegevens over het gebruik van de website te verzamelen en deze te gebruiken voor analyse- en reclamedoeleinden.
Met cookies wordt voor bij openen van onze website bovendien informatie opgeslagen voor weergave van de website, zoals uw voorkeurstaal of uw regio. Wanneer de informatie van een instellingencookie verloren gaat, wordt het gebruik van de website mogelijk omslachtiger, maar dat leidt doorgaans niet tot uitval. De meeste browsers maken gebruik van een instellingencookie. Uw browser stuurt deze cookie met aanvragen naar onze website. De instellingencookie van uw browser bevat mogelijk uw instellingen en andere informatie, in het bijzonder uw voorkeurstaal (bv. Nederlands) en de landversie.
Sommige cookies worden automatisch weer van uw apparaat gewist zodra u de website verlaat (zogenaamde session cookies). Andere cookies worden opgeslagen voor een bepaalde periode, die niet langer is dan twee jaar (persistent cookies). Daarnaast maken wij ook gebruik van zogenaamde third-party cookies, die door derden worden beheerd om bepaalde diensten aan te bieden of te gebruiken.
U kunt het gebruik van deze cookies beïnvloeden. De meeste browsers beschikken over een optie waarmee het opslaan van cookies wordt beperkt of helemaal wordt voorkomen. Wij wijzer er echter op, dat het gebruik en in het bijzonder het gebruikscomfort zonder cookies kan worden beperkt.
Overzicht van de procedures
Op deze website worden in het kader van de volgende procedures persoonsgegevens verwerkt


1.    Newsletter
2.    Contact
3.    Server logfiles
4.    Google Analytics
5.    Google Ads Remarketing
6.    Google Maps API
7.    Cookies ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid


 
1.    Newsletter
Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u de Newsletter en andere op uw interesses toegesneden informatie toe te sturen, wanneer u hiermee hebt ingestemd.

 

Rechtsgrond
Deze gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, die u bij het aanmelden voor de Newsletter hebt gegeven. Conform art. 6, lid 1a van de AVG is gegevensverwerking toegestaan, wanneer u toestemming voor de gegevensverwerking hebt verleend voor een of meer bepaalde doeleinden. In het kader uw bestelling van de Newsletter hebt u de volgende toestemmingsverklaring afgegeven:

Ik ga ermee akkoord, dat mijn contactgegevens worden gebruikt ten behoeve van werving voor diensten en producten rondom de fiets. Mijn gegevens kunnen voor dit doel worden doorgegeven aan i:SY GmbH & Co. KG, Hauptstr. 34, 32609 Hüllhorst, functionaris voor gegevensbescherming datenschutz@edcud.de. Over nieuwe aanbiedingen en diensten wil ik in de toekomst per post, e-mail, telefoon of SMS persoonlijk worden geïnformeerd en geadviseerd. Verdere doorgifte van mijn gegevens zal uitsluitend plaatsvinden ten behoeve van de verwerking van opdrachtgegevens. Mij is bekend, dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van mijn gegevens op vrijwillige basis gebeurt.

Ik kan deze toestemming op elk moment, zonder voor mij nadelige gevolgen, voor de toekomst herroepen. Daarvoor is een e-mail aan datenschutz@edcud.de voldoende. In het geval van herroeping worden bij ontvangst van mijn herroepingsverklaring mijn gegevens gewist.

Duur van de gegevensopslag
De in het kader van de Newsletter-aanmelding opgeslagen persoonsgegevens worden gewist wanneer u zich succesvol voor de Newsletter hebt afgemeld.


 
2.    Opnemen van contact
Bij het opnemen van contact met ons (bv. per e-mail of bij gebruik van onze contactformulieren) wordt de door u verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeven van de verwerking van de aanvraag en voor het geval er aansluitende vragen zijn.

 

Rechtsgrond
De gegevens bij het opnemen van contact worden verwerkt op grond van art. 6, lid 1a en 1f van de AVG. Dit toestemmingsfeit staat de verwerking van persoonsgegevens toe op grond van uw toestemming evenals in het kader van het "rechtmatige belang" van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover niet uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen zwaarder wegen. Ons rechtmatig belang bestaat uit de verwerking van de contactopname. U kunt zich op elk moment tegen deze gegevensverwerking verzetten, wanneer er in uw bijzondere situatie redenen zijn, die tegen deze gegevensverwerking spreken. Hiervoor is een e-mail aan datenschutz@edcud.de voldoende.

 

Duur van de gegevensopslag
De bij het opnemen van contact opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, wanneer het daarmee samenhangende verzoek volledig is afgehandeld en er geen rekening meer mee hoeft te worden gehouden, dat de concrete contactopname in de toekomst weer relevant wordt.
 
3.    Server logfilesWij verzamelen bij elke toegang tot de website automatisch een reeks technische gegevens, die persoonsgegevens betreffen.


Dat zijn:
• IP-adres van de gebruiker
• naam van de opgevraagde website resp. het opgevraagde bestand
• datum en tijd van de toegang
• overgedragen hoeveelheid data
• melding van een succesvol verzoek
• browsertype en -versie
• besturingssysteem van de gebruiker
• door de gebruiker gebruikt apparaat, inclusief MAC-adres
• referrer-URL (de ervoor bezochte pagina)

 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere persoonsgegevens, die u actief op de website invoert. Server logfiles verzamelen wij ten behoeve van het beheer van de website en om onbevoegde toegang te kunnen detecteren en af te wenden

Rechtsgrond
De persoonsgegevens in logfiles worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1f van de AVG. Dit toestemmingsfeit staat de verwerking van persoonsgegevens toe op grond van het "rechtmatige belang" van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover niet uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen zwaarder wegen. Ons rechtmatig belang bestaat uit het eenvoudigere beheer en uit de mogelijkheid om hacking te kunnen detecteren en op te volgen. U kunt zich op elk moment tegen deze gegevensverwerking verzetten, wanneer er in uw bijzondere situatie redenen zijn, die tegen deze gegevensverwerking spreken. Hiervoor is een e-mail aan datenschutz@edcud.de voldoende.

 

Wat zijn IP-adressen?IP-adressen worden toegewezen aan elk apparaat (bv. smartphone, tablet, PC), dat met internet is verbonden. Welk IP-adres dat is, hangt af van het toegangspunt tot internet waarmee uw apparaat op en bepaald moment is verbonden. Het kan gaan om het IP-adres, dat uw internetprovider aan u heeft toegewezen, bv. wanneer u thuis via uw W-LAN met internet bent verbonden. Het kan echter ook gaan om een IP-adres, dat uw mobiele-telefoonprovider aan u heeft toegewezen of om het IP-adres van de aanbieder van een openbaar of particulier W-LAN of ander internettoegangspunt. In de op dit moment meest gangbare vorm (IPv6) bestaat het IP-adres uit vier cijferblokken. Meestal zult u als particuliere gebruiker geen gelijkblijvend IP-adres gebruiken omdat dit door uw provider tijdelijk aan u wordt toegewezen (zogenaamd "dynamisch IP-adres"). Bij een vast toegewezen IP-adres (zogenaamd "statisch IP-adres") kunnen uw gebruikergegevens in principe eenvoudiger aan u worden gekoppeld. Met uitzondering van het doel om onbevoegde toegang tot ons internetaanbod te traceren, gebruiken wij deze gegevens in principe niet als persoonsgegevens, maar gebruiken wij deze slechts geanonimiseerd om te achterhalen welke van onze websites favoriet zijn, hoe vaak deze dagelijks worden bezocht en dergelijke.

Onze website ondersteunt al de nieuwe IPv6-adressen. Mocht u al over een IPv6-adres beschikken, moet u het volgende nog weten: Het IPv6-adres bestaat uit acht blokken van vier cijfers. De eerste vier blokken worden, net als het volledige IPv4-adres, normaalgesproken dynamisch toegewezen bij particuliere gebruikers. De laatste vier blokken van een IPv6-adres (de zgn. "interface identifier") worden echter bepaald door het apparaat, dat u voor het browsen op de website gebruikt. Voor zover dit in uw besturingssysteem niet anders is ingesteld, wordt hiervoor het zgn. MAC-adres gebruikt. Het MAC-adres is een soort serienummer, dat aan elk apparaat met IP-functionaliteit wereldwijd uniek wordt toegewezen. Wij slaan daarom de laatste vier blokken van uw IPv6-adres niet op. In het algemeen adviseren wij u op uw apparaat de zgn. "privacy extensions" te activeren, om de laatste vier blokken van uw IPv6-adres beter te anonimiseren. De meest gangbare besturingssystemen beschikken over een "privacy extensions"-functie, die echter in sommige gevallen niet standaard is ingesteld.
 

Duur van de gegevensopslag
De server logfiles met bovengenoemde gegevens worden uiterlijk na 2 jaar automatisch gewist. Wij behouden ons voor de server logfiles langer op te slaan, wanneer sprake is van feiten, die leiden tot een vermoeden van onbevoegde toegang (zoals bv. een hackpoging of een zogenaamde DDOS-aanval).
 
4.    Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics stelt meerdere "cookies" in om uw browser te identificeren.

 

De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Op deze website hebben wij echter de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie resp. de Europese Economische Ruimte eerst wordt ingekort. Meer informatie over de implementatie van deze functie vindt u hier:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ip-anonymization. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages samen te stellen over de website-activiteiten en om overige, met het gebruik van de website en het gebruik van internet samenhangende diensten voor de website-exploitant te vervullen. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt door Google niet samengevoegd met andere gegevens

Rechtsgrond
De verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics baseren wij op art. 6, lid 1f van de AVG. Dit toestemmingsfeit staat de verwerking van persoonsgegevens toe op grond van het "rechtmatige belang" van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover niet uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen zwaarder wegen. Ons rechtmatig belang bestaat uit de analyse van het gebruik van onze website. U kunt het verzenden van door de cookie verzamelde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te instalieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. U kunt zich verder op elk moment tegen deze gegevensverwerking verzetten, wanneer er in uw bijzondere situatie redenen zijn, die tegen deze gegevensverwerking spreken. Hiervoor is een e-mail aan datenschutz@edcud.de voldoende.

 

Duur van de gegevensopslag
Koppeling aan personen wordt direct onmogelijk gemaakt door het gedeeltelijk wissen van de IP-adressen, zodat uitsluitend statistische gegevens worden opgeslagen.
 
5.    Google Ads Remarketing
Deze website gebruikt de remarketing-functie van Google Inc. ("Google"). Deze functie is bedoeld om bezoekers van de website in het kader van het Google advertentienetwerk op interesse gebaseerde advertenties te presenteren. De browser van de websitebezoeker slaat zgn. "cookies" op, tekstbestanden, op de computer, waaraan de bezoeker kan worden herkend, wanneer deze andere websites bezoekt, die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Op deze pagina's kunnen de bezoeker dan advertenties worden gepresenteerd, die gebaseerd zijn op de inhoud, die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites, die de remarketing-functie van Google gebruiken. Naar eigen zeggen verzamelt Google hierbij geen persoonsgegevens. Wilt u desondanks geen gebruik maken van de remarketing-functie van Google, kunt u deze in principe deactiveren door middel van de betreffende instellingen onder http://www.google.com/settings/ads. Alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesse gebaseerde advertenties deactiveren via het advertentienetwerkinitiatief door de aanwijzingen te volgen onder http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
 
6.    Google Maps API
Deze website maakt gebruik van een API van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Voor het gebruik van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdrach

Rechtsgrond
De verwerking van persoonsgegevens door Google Maps API baseren wij op art. 6, lid 1f van de AVG. Dit toestemmingsfeit staat de verwerking van persoonsgegevens toe op grond van het "rechtmatige belang" van de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover niet uw fundamentele rechten, vrijheden of belangen zwaarder wegen. Ons rechtmatig belang bestaat uit de verbetering van onze webpresentatie en ons aanbod door onze bereikbaarheid te tonen. Nadere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u onder https://policies.google.com/privacy?hl=de. Daar kunt u ook uw persoonlijke instellingen wijzigen. U kunt zich verder op elk moment tegen deze gegevensverwerking verzetten, wanneer er in uw bijzondere situatie redenen zijn, die tegen deze gegevensverwerking spreken. Hiervoor is een e-mail aan datenschutz@edcud.de voldoende.

 

Duur van de gegevensopslag
Koppeling aan personen wordt direct onmogelijk gemaakt door het gedeeltelijk wissen van de IP-adressen, zodat uitsluitend statistische gegevens worden opgeslagen.
 
7.    Cookies en plug-ins ter verbetering van de gebruikersvriendelijkheid

Wij stellen cookies in, die de gebruikersvriendelijkheid van onze website verhogen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de elektronische communicatieprocessen vergemakkelijken. Verder maken de door ons ingestelde cookies het aan de hand van pseudonieme gegevens mogelijk om u op websites van derden een op uw interesse gebaseerd aanbod te presenteren.
 

RechtsgrondDe vermelde cookies worden opgeslagen op grond van art. 6, lid 1f van de AVG. In alle gevallen gaat het om pseudonieme gegevens, die een op statistische gronden gebaseerde toewijzing aan een bepaalde gebruikersgroep mogelijk maken (bv. geslacht, leeftijd, woonplaats of beroep). Een koppeling aan personen wordt niet tot stand gebracht en wij zetten ook geen groot advertentienetwerk in. U kunt zich verder op elk moment tegen deze gegevensverwerking verzetten, wanneer er in uw bijzondere situatie redenen zijn, die tegen deze gegevensverwerking spreken. Hiervoor is een e-mail aan datenschutz@edcud.de voldoende.

Duur van de gegevensopslag
De gegevens worden uiterlijk na 2 jaar gewist.

 
Versie 05/2018 

dealer zoeken

Vind jouw lokale i:SY dealer

iSY-Flagship-Store

Grootste selectie van i:SY modellen en accessoires

Button iSY Experte

Selectie van i:SY modellen en accessoires

Wählen Sie ihr Land.
Choose your country or region.